Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Правила безпеки систем газопостачання України ( 254 ) (Правила безопасности систем газоснабжения Украины)

Название (рус.) Правила безопасности систем газоснабжения Украины
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Правила
Рег. номер 254
Дата принятия 01.01.1970
Дата внесения изменений 01.01.1970
Рег. номер в Минюсте N 318/2758
Дата регистрации в Минюсте 15.05.1998
Статус Действующий
Документ доступен в архиве в формате MS Word
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НАКАЗ

N 254 від 01.10.97                   Зареєстровано в Міністерстві

    м.Київ                           юстиції України

                                     15 травня 1998 р.

          за N 318/2758

                Про затвердження Правил безпеки

                 систем газопостачання України

На виконання Закону України “Про охорону праці”, на підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 16.07.1997 року N 187 про розгляд остаточної редакції проекту Правил безпеки систем газопостачання України та про доцільність його затвердження НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки систем газопостачання України, що додаються.

2. З вступом в дію цих правил вважати такими, що не застосовуються на території України, “Правила безопасности в газовом хозяйстве”, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.12.1990 року N 3, що були введені в дію з 01.06.1992 р. зі змінами та доповненнями, затвердженими протоколом колегії Держгіртехнагляду УРСР від 13.05.1992 р. N 5.

3. Територіальним управлінням, управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами та відомствами:

3.1. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, експертами експертно-технічних центрів та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, працівниками підприємств, установ, організацій, міністерств, відомств.

3.2. Забезпечити постійний контроль за виконанням вимог Правил власниками, посадовими особами і працівниками, яких це стосується.

4. Управлінню по нагляду в хімічній, нафтопереробній та газовій промисловості до 1 грудня 1997 року визначити потребу підприємств, установ, організацій у зазначених Правилах, забезпечити подання до редакції журналу “Охорона праці” замовлення на видання Правил необхідним тиражем, встановити контроль за їх розповсюдженням.

5. Управлінню по нагляду в хімічній, нафтопереробній та газовій промисловості подати управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Сазонова А.П.

Голова Держнаглядохоронпраці України С.П.Ткачук

                                           Затверджено

                                      Наказ Держнаглядохоронпраці

                                      01.10.97 N 254

                                     Зареєстровано в Міністерстві

                                     юстиції України

                                     15 травня 1998 р.

                                     за N 318/2758

Правила безпеки систем

газопостачання України

1. Загальні положення

1.1. Галузь застосування

1.1.1. Правила безпеки систем газопостачання (далі — ці Правила) встановлюють вимоги до проектування, будівництва і експлуатації систем газопостачання, які використовують як паливо природні гази (газових і газонафтових родовищ), газоповітряні суміші на їх основі з надмірним тиском не більш 1,2 МПа (12 кгс/кв. см), зріджені вуглеводні гази (далі — ЗВГ) з надмірним тиском не більше 1,6 МПа (16 кгс/кв. см).

Вимоги цих Правил поширюються на проектування і будівництво нових, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт і експлуатацію діючих систем і об’єктів газопостачання.

Вимоги цих Правил не поширюються на виконання підприємствами з подачею газу тиском понад 1,2 МПа (12 кгс/кв. см), а також при використанні та експлуатації штучних газів, біогазу, газу дегазації, газоповітряних сумішей на їх основі та інших горючих газів.

Подачу газу підприємствам з тиском понад 1,2 МПа (12 кгс/кв.

см) слід виконувати за спеціальними технічними вимогами, погодженими і затвердженими в установленому порядку.

1.1.2. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі — підприємства) незалежно від форми власності, відомчої належності та видів їхньої діяльності, в тому числі на:

газопроводи і споруди систем газопостачання населених пунктів (включаючи міжселищні), підвідні газопроводи до підприємств, теплових електростанцій (далі — ТЕС), котелень, автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій природного газу (далі — АГНКС);

газопроводи і газове обладнання житлових і громадських будинків, промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств житлово-комунального і побутового обслуговування та ТЕС;

газорегуляторні пункти (далі — ГРП), газорегуляторні установки (далі — ГРУ), комбіновані домові регулятори, установки для одержання газоповітряних сумішей;

газонаповнювальні станції (далі — ГНС);

газонаповнювальні пункти (далі — ГНП);

проміжні склади балонів (далі — ПСБ);

стаціонарні автомобільні газозаправні станції (далі — АГЗС)

і пункти (далі — АГЗП), резервуарні, групові і індивідуальні балонні установки, випарні та змішувальні установки ЗВГ.

1.1.3. Правила не поширюються на:

технологічні газопроводи і газове обладнання хімічних, нафтохімічних, нафтодобувних і нафтопереробних виробництв;

газове господарство підприємств чорної металургії, крім підземних газопроводів (внутрішньоплощадкові і позаплощадкові) природного і попутного нафтових газів, газонаповнювальних станцій і пунктів, резервуарних, випарних і балонних установок ЗВГ, громадських будинків і комунально-побутових об’єктів, розміщених на їх територіях;

дослідні та експериментальні агрегати і установки, а також установки, які використовують енергію вибуху газоповітряних сумішей, і установки для одержання захисних газів;

пересувні газовикористовувальні установки, а також газове обладнання автомобільного і залізничного транспорту, річних, морських і повітряних суден;

автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.

1.1.4. Відомчі нормативи на проектування, будівництво, експлуатацію систем газопостачання повинні відповідати вимогам цих Правил.

1.1.5. Відступи від цих Правил можуть бути допущені у винятковому випадку з дозволу Держнаглядохоронпраці України. Для отримання дозволу власнику необхідно подати Держнаглядохоронпраці відповідне технічне обгрунтування експертно-технічного центру (далі — ЕТЦ) або спеціалізованої організації, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці.

1.1.6. Агрегати, обладнання, прилади, засоби автоматики, матеріали і арматура, придбані за кордоном для систем газопостачання, повинні відповідати вимогам цих Правил, норм і державних стандартів, що діють на території України.

1.2. Вимоги до посадових осіб і обслуговуючого персоналу

1.2.1. Працівники підприємств і їх структурних підрозділів, які виконують роботи з проектування, будівництва, налагодження і експлуатації систем газопостачання і газового обладнання, димовідвідних пристроїв, вентиляційних систем і каналів, спеціалісти, які відповідають за безпечну експлуатацію газового обладнання підприємств, спеціалісти, які ведуть технічний нагляд, викладачі, зайняті навчанням учнів Правилам користування газом, а також підготовкою кадрів, експерти, голови і члени постійно діючих екзаменаційних комісій з перевірки знань цих Правил, повинні пройти необхідну підготовку і перевірку знань цих Правил, а також відповідних розділів будівельних норм і правил та інших нормативних документів в обсязі виконуваної ними роботи у відповідності з “Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці” (далі — Типове положення), затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України 04.04.94 N 30, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.05.94 N 95/304.

1.2.2. До зварювання сталевих газопроводів допускаються зварники, атестовані відповідно до “Правил атестації зварників”, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 N 61 (z0262-96), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.05.96 N 262/1287.

1.2.3. Працівники, зайняті будівництвом, налагоджуванням і експлуатацією газопроводів, газовикористовувальних установок і приладів, а також влаштуванням і експлуатацією вентиляційних каналів і димовідвідних пристроїв, перед призначенням на самостійну роботу зобов’язані пройти навчання з безпечних методів і прийомів виконання робіт у газовому господарстві і здати екзамен у відповідності з Типовим положенням.

1.2.4. Навчальні плани і програми з навчання зварників, працівників, зайнятих будівництвом, налагоджуванням і експлуатацією газопроводів, газовикористовувальних установок і приладів, влаштуванням, оглядом і експлуатацією вентиляційних каналів і димовідвідних пристроїв, а також осіб, які виконують газонебезпечні роботи, підлягають погодженню з органом Держнаглядохоронпраці України.

1.2.5. До виконання газонебезпечних робіт допускаються спеціалісти і працівники, які пройшли навчання і здали екзамени на знання цих Правил, технології проведення газонебезпечних робіт, вміють користуватись засобами індивідуального захисту та подати першу медичну допомогу потерпілим.

1.2.6. Навчання безпечним методам і прийомам робіт в газовому господарстві працівників, зазначених в п.1.2.3 цих Правил, спеціалістів, відповідальних за безпечну експлуатацію газового господарства, а також осіб, допущених до виконання газонебезпечних робіт, повинно проводитись в професійно-технічних училищах, в навчальних центрах, учбово-курсових комбінатах (пунктах), а також на курсах, спеціально створених підприємствами, що дістали дозвіл органів Держнаглядохоронпраці, згідно з Типовим положенням, затвердженим Держнаглядохоронпраці.

Практичні навички при навчанні газонебезпечним роботам повинні відпрацьовуватись на спеціально обладнаних навчальних полігонах і в класах.

1.2.7. Перевірка знань цих Правил в осіб, зазначених в пп.1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, повинна проводитись у терміни, визначені Типовим положенням.

Про дату перевірки знань відповідальні особи повинні письмово повідомити місцевий орган Держнаглядохоронпраці не пізніше як за 5 днів.

Перевірка знань виконання газонебезпечних робіт може бути проведена одночасно з перевіркою знань цих Правил. У цьому випадку оформляється загальний протокол, в якому, крім результатів перевірки знань цих Правил, зазначається висновок комісії про можливість допуску екзаменованих до виконання газонебезпечних робіт.

1.2.8. Результати перевірки знань оформляються протоколом з зазначенням виду робіт, до якого допускається особа, що пройшла перевірку знань. На підставі протоколу перевірки знань особі, яка склала екзамен, видається посвідчення за підписом голови комісії і інспектора Держнаглядохоронпраці.

1.2.9. Працівники, які виявили незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань. Особи, які і при повторній перевірці знань виявили незадовільні знання, працевлаштовуються у відповідності з чинним законодавством.

1.2.10. Позачергова перевірка знань цих Правил посадових осіб, спеціалістів, в тому числі і робітників, проводиться:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів;

при введенні в експлуатацію нового обладнання, зміні або впровадженні нових технологічних процесів;

при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, яка потребує додаткових знань цих Правил;

за вимогою інспектора Держнаглядохоронпраці, коли виявлено незнання працівниками нормативних актів з питань охорони праці.

1.2.11. Працівник перед допуском до самостійного виконання газонебезпечних робіт повинен (після перевірки знань) пройти стажування під наглядом досвідченого працівника протягом не менше перших десяти робочих змін.

1.2.12. Допуск до стажування і самостійної роботи працюючих в газовому господарстві оформляється наказом підприємства. Кожний працівник у разі допуску до роботи повинен пройти в установленому порядку інструктаж з питань охорони праці на робочому місці (під особистий розпис).

Працівникам перед допуском до роботи під розпис адміністрація повинна видати інструкції із безпечних методів робіт.

1.3. Організація відомчого контролю за дотриманням вимог цих Правил

1.3.1. Контроль за дотриманням вимог цих Правил в процесі проектування, будівництва, наладки і експлуатації систем газопостачання повинен здійснюватися підприємством, що виконує названі роботи.

1.3.2. На кожному підприємстві (об’єкті) повинно бути розроблене і затверджене керівником положення-інструкція з організації і проведення контролю за безпечну експлуатацію газового господарства, в якому повинно бути передбачено:

періодичність і обсяг проведення перевірок;

порядок виявлення і усунення порушень;

визначення стану газопроводів, газового обладнання і приладів;

аналіз причин допущених порушень;

перевірку діяльності керівників служб, цехів і інших підрозділів із забезпечення ними умов для дотримання на робочих місцях вимог цих Правил, а також виконання ними приписів органів Держнагляду і служби охорони праці підприємства.

1.3.3. Контроль якості будівельно-монтажних робіт та порядок його проведення повинен здійснюватись у відповідності з вимогами Положення із організації і проведення відомчого контролю з урахуванням вимог ДБН А3.1-5-96 і СНиП 3.05.02-88.

1.4. Відповідальність за порушення цих Правил

1.4.1. За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і технічного діагностування, а також відповідність об’єкта цим Правилам несуть відповідальність підприємство, установа, організація (незалежно від форми власності та відомчої належності), що виконують відповідні роботи.

1.4.2. Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог цих Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків.

1.4.3. Відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію об’єктів, указаних у п. 1.1.2 цих Правил, а також побутових газових приладів і апаратів, димових і вентиляційних каналів, ущільнень вводів підземних інженерних комунікацій в будинки і будівлі покладається на їх власників.

1.4.4. Відповідальність за справний стан і безпечне користування газовими приладами і апаратами, що встановлені в житлових будинках державного фонду, покладається на квартиронаймачів, а в квартирах і житлових будинках, що належать громадянам на правах особистої власності, — на їх власників. Експлуатаційні спеціалізовані підприємства газового господарства (надалі — СПГГ) несуть відповідальність за якісне виконання робіт із технічного обслуговування і ремонту газового обладнання та газопроводів, а також своєчасне виконання заявок на усунення несправностей у системах газопостачання.

1.4.5. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.5. Порядок розслідування аварій і нещасних випадків

1.5.1. Розслідування аварій і нещасних випадків, що мали місце на об’єктах, на які поширюються ці Правила (п.1.1.2), проводиться відповідно до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 10.08.93 N 623.

1.5.2. Розслідування аварій і нещасних випадків, пов’язаних з використанням газу в побуті, здійснюється згідно з чинним законодавством України.

1.5.3. До прибуття представника Держнаглядохоронпраці і членів комісії для розслідування обставин і причин аварії або нещасного випадку власник підприємства, громадяни зобов’язані забезпечити збереження всієї обстановки аварії (нещасного випадку), якщо це не загрожує здоров’ю та життю людей і не порушує режим роботи підприємства (об’єкта).

2. Терміни та визначення

У цих правилах застосовуються такі терміни і визначення:

Населені пункти Міста, селища міського типу,

населені пункти сільської місцевості

Система                Газопроводи    і   споруди   на   них

газопостачання         (включаючи міжселищні).

                       Газове      обладнання     житлових і

                       громадських  будинків,  промислових і

                       сільськогосподарських    підприємств,

                       підприємств     комунально-побутового

                       обслуговування  населення виробничого

                       характеру,   ГНС,   ГНП,  ПСБ,  АГЗС,

                       резервуарних,          геотермальних,

                       групових  та індивідуальних установок

                       ЗВГ

Споруди систем         Газопроводи  і  споруди  на них (ГРП,

газопостачання         колодязі,      контрольні     трубки,

                       контрольно-вимірювальні      пункти і

                       ін.)

                       Установки  ЕХЗ  від  корозії,  АСУТП,

                       телемеханіка.

                       Газифіковані   житлові  і  громадські

                       будинки,                 промислові і

                       сільськогосподарські      та     інші

                       підприємства.

                       ГНС,   ГНП,  ПСБ,  АГЗС,  резервуарні

                       групові і геотермальні установки

Газове господарство    Газопроводи  і споруди на них, засоби

підприємств            захисту  від електрохімічної корозії,

                       ГРП,        ГРУ,       газообладнання

                       газифікованих            виробничих і

                       допоміжних    споруд    і   котелень,

                       розташованих       на       території

                       підприємства

Підприємства           Бані,      пральні,     банно-пральні

комунально-побутового  комбінати,    підприємства   хімічної

обслуговування         чистки одягу, хлібопекарні та ін.

населення виробничого

характеру

Розподільні            Зовнішні       газопроводи,       які

газопроводи            забезпечують  подачу газу від джерела

                       газопостачання  (газопроводи високого

                       і    середнього    тиску)    до   ГРП

                       промислових   підприємств,  котелень,

                       сільськогосподарських    підприємств,

                       комунальних    об'єктів    і    інших

                       споживачів,   а   також   газопроводи

                       низького тиску населених пунктів

Міжселищні             Розподільні  газопроводи,  прокладені

газопроводи            поза територією населених пунктів

Технологічні           Газопроводи,  які  транспортують  газ

газопроводи            як     сировину     для     хімічних,

                       нафтохімічних,      нафтопереробних і

                       інших виробництв

Внутрішньоплощадкові   Газопроводи,   які  прокладаються  на

газопроводи            території   підприємств,   котелень і

                       інших виробничих об'єктів

Газопровід-ввід        Газопровід  від  місця  приєднання до

                       розподільного      газопроводу     до

                       вимикального  пристрою  на  вводі. До

                       газопроводу-вводу  належать і ділянки

                       дворових        газопроводів       до

                       вимикального   пристрою  на  ввідному

                       газопроводі

Ввідний газопровід     Ділянка  газопроводу  від вимикаючого

                       пристрою  на  вводі  в  будинок  (при

                       встановленні   вимикального  пристрою

                       зовні    будинку)   до   внутрішнього

                       газопроводу,   включаючи  газопровід,

                       прокладений  в  футлярі  через  стіну

                       будинку

Внутрішні газопроводи  Ділянки        газопроводів       від

                       газопроводу-вводу  (при  встановленні

                       вимикального  пристрою в будинку) або

                       від  ввідного  газопроводу  до  місця

                       підключення   газовикористовувального

                       агрегату,     установки,     газового

                       приладу

Скидний газопровід     Трубопровід,  призначений для скиду в

                       атмосферу    газу   при   спрацюванні

                       регулювальних      або     запобіжних

                       пристроїв  з  тим,  щоб  тиск  газу в

                       контрольованій  точці  не перевищував

                       заданого

Продувний газопровід   Трубопровід,      призначений     для

                       продування   і  скиду  в  атмосферу з

                       ділянок   зовнішніх   та   внутрішніх

                       газопроводів      газу,      повітря,

                       інертного   газу   після  продування,

                       випробувань     на    герметичність і

                       міцність,   при   заповненні  ділянок

                       газом     (пуск    газу),    ремонті,

                       консервації   або   тривалій  перерві

                       подачі ними газу

Газопровід безпеки     Трубопровід,   який  призначений  для

                       запобігання  попаданню  в топки газу,

                       який     може    просочуватися    при

                       продувці,       якщо      контрольний

                       вимикальний  пристрій  негерметичний,

                       а  також коли негерметичні головний і

                       контрольний  вимикальні  пристрої при

                       непрацюючому     агрегаті,    пуску і

                       розпалі     пальників.     Газопровід

                       безпеки    сполучає    з   атмосферою

                       ділянку   внутрішнього   газопроводу,

                       розташовану      поміж      робочим і

                       контрольним вимикальними пристроями

Наземний газопровід    Газопровід,  прокладений зверху землі

                       з обвалуванням або без обвалування

Надземний газопровід   Газопровід,   прокладений  на  окремо

                       стоячих  опорах,  колонах, естакадах,

                       етажерках, по стінах будівель

Газовикористовувальні  Котли,   виробничі  печі,  установки,

установки              побутові   прилади   і  апарати,  які

                       використовують газ як паливо

Газові прилади         Побутові  газові  прилади  і  апарати

                       згідно    з    переліком    державних

                       стандартів на них (додаток 44)

Малометражні котли     Котли  типу КЧМ-М, ВНІСТО-М, КС-ГС-46

                       і інші продуктивністю до 100 кВт

Комбінований           Регулятор      тиску,     в     якому

регулятор тиску        скомбіновані  (з'єднані)  і незалежно

                       працюють   пристрої  -  безпосередньо

                       регулятор     тиску,     автоматичний

                       вимикальний                  пристрій

                       (запобіжно-запірний          клапан),

                       запобіжно-викидний клапан

Регулятор тиску газу   Під     терміном    РТГД    розуміють

домовий комбінований   комбінований     регулятор     тиску,

(РТГД)                 призначений  для  постачання  пальним

                       газом  (ГОСТ  5542-87) низького тиску

                       одного    або    декількох   житлових

                       будинків   і   інших  споживачів  при

                       вхідному  тиску  газу  до  0,6 МПа (6

                       кгс/кв.  см);  за витрат не більше 10

                       куб. м/ч

Посудина під тиском    Посудини,    цистерни,    резервуари,

                       балони   та  ін.,  які  працюють  під

                       тиском понад 0,7 кгс/кв. см

Резервуарна установка  Установка   газопостачання   ЗВГ,  до

                       складу  якої  входять  резервуари від

                       2,5 до 5,0 куб. м

Геотермальна           Установка,  призначена для зберігання

установка ЗВГ          і   випаровування   ЗВГ   за  рахунок

                       теплової   енергії  грунту,  який  не

                       зазнає   впливу   сезонних   коливань

                       температури

Групова балонна        Установка   газопостачання   ЗВГ,  до

установка              складу якої входять понад два балони

Індивідуально-балонна  Установка   газопостачання   ЗВГ,  до

установка              складу  якої  входять  не більше двох

                       балонів,  у  тому  числі і шафові для

                       житлових будинків

Комбінована балонна    Індивідуальна   балонна   установка з

установка              одночасним      розміщенням     трьох

                       балонів,   при   цьому   два   балони

                       розміщуються  в  шафі зовні будівлі і

                       один балон в приміщенні кухні

Резервуар              Стаціонарна  посудина, призначена для

                       зберігання   газоподібних,   рідких і

                       інших речовин

Цистерна               Пересувна      посудина,     постійно

                       встановлена   на   рамі  залізничного

                       вагона,     на    шасі    автомобіля,

                       призначена    для   транспортування і

                       зберігання   газоподібних,   рідких і

                       інших речовин

Балон                  Посудина,        призначена       для

                       транспортування,         зберігання і

                       використання  стиснених  і  зріджених

                       газів

Сигналізація           Пристрій,   який   забезпечує  подачу

                       звукового  або світлового сигналу при

                       досягненні          попереджувального

                       значення контрольованого параметра

Протиаварійний захист  Пристрій,       який       забезпечує

                       відключення    газу   при   аварійних

                       ситуаціях

Блокування             Пристрої,       які      забезпечують

                       можливість   відключення   газу   або

                       вмикання   агрегату   при   порушенні

                       персоналом вимог безпеки

"Теплий ящик"          Об'єм    над    топкою    котла,   де

                       розміщуються   колектори   теплоносія

                       (вода,   пара).   "Теплий  ящик"  має

                       обладнання для вентиляції

Газонебезпечні роботи  Роботи,       які       виконуються в

                       загазованому  середовищі або при яких

                       можливий вихід газу

Вогневі роботи         Роботи,   пов'язані  з  застосуванням

                       відкритого вогню

Небезпечна             Концентрація  (об'ємна частина газу),

концентрація           що  дорівнює  20%  від  нижньої  межі

                       вибуховості

Режим резерву          Становище      газовикористовувальної

                       установки,    за    якого    газ   не

                       стискується  і  надмірний тиск газу в

                       обв'язувальних           газопроводах

                       відсутній.

                       При   цьому   запірна   арматура   на

                       відводі   газопроводу   до  установки

                       повинна бути в положенні "закрито"

Режим консервації      Режим,     за    якого    газопроводи

                       газовикористовувальної      установки

                       звільнені  від  газу  і відключені за

                       допомогою заглушок

Технічне               Системи  обходів (оглядів), ремонтів,

обслуговування         які     дають     змогу    утримувати

                       обладнання в справному стані.

                       При     технічному     обслуговуванні

                       здійснюються  контроль  за  технічним

                       станом,  перевірка  на загазованість,

                       виявлення   виходу   газу,  очищення,

                       змазування,   регулювання   та   інші

                       операції  з  утримання працездатності

                       і   справності   газопроводів,   ГРП,

                       електрохімзахисту,      сигналізації,

                       обладнання  ГРП,  ГНС,  ГНП  і  АЗГС,

                       газовикористовувальних    установок і

                       газових приладів

Технічне обстеження    Періодичний  обхід  (огляд)  з  метою

(технічний огляд)      нагляду   за   станом   герметичності

                       газопроводів  і  станом  обладнання і

                       споруд  на  них, електрохімзахисту, а

                       також         усунення        дрібних

                       несправностей,  які виникли в процесі

                       експлуатації

Потоковий ремонт       Ремонт,  призначений  для  постійного

                       підтримування  працездатності  систем

                       газопостачання,  усунення  дефектів і

                       виходу     газу,     виявлених    при

                       технічному  обслуговуванні,  комплекс

                       операцій  з розбиранням, відновленням

                       або  заміною  деталей,  вузлів, після

                       виконання      яких      гарантується

                       справність      і      безаварійність

                       газопроводів  і  газового  обладнання

                       на наступний строк експлуатації

Капітальний ремонт     Роботи      із     заміни     ділянок

                       газопроводів,        які        стали

                       непридатними,     зношених    вузлів,

                       деталей,  конструкцій, а також роботи

                       з    ремонту   основних   конструкцій

                       будівель      і     споруд     систем

                       газопостачання

Спеціалізована         Організація,  основний вид діяльності

організація            якої  становлять  роботи, пов'язані з

                       проектуванням,          будівництвом,

                       експлуатацією систем газопостачання

Інвентарна заглушка    Від'ємна    деталь    (різьбова   або

                       фланцева),  яка  дає змогу герметично

                       закривати  труби, отвори, штуцери або

                       бобишки;   листова  заглушка  повинна

                       мати   хвостовик,   а   на  заглушках

                       повинно  бути  клеймо  із зазначенням

                       тиску газу і діаметра газопроводу

3. Проектування і будівництво

3.1. Роботи з будівництва газопроводів газорегуляторних пунктів та інших об’єктів систем газопостачання міст, селищ і сільських населених пунктів повинні провадитись згідно з затвердженим проектом газопостачання населеного пункту, а також за наявності організації, на яку покладено технічний нагляд і приймання робіт, а в подальшому — і експлуатацію газового господарства цього населеного пункту.

3.2. Проектна документація на будівництво (п.1.1.2) повинна відповідати вимогам ДБНА 2.2-3-97, СНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88, ГОСТ 9.602-89, цим Правилам, іншим нормативним актам та додатковим вимогам до обладнання систем і об’єктів газопостачання, викладеним у додатку 1.

3.2.1. При розробці проектів будівництва підземних газопроводів одночасно повинні розроблятися проекти захисту їх від корозії.

3.2.2. Газовикористовувальні установки з технічного стану і будови повинні відповідати чинним нормативним документам з охорони праці і ефективному використанню газу.

3.2.3. Проектна документація на монтаж додаткових газових плит, лабораторних пальників та інших дрібних газових приладів, які не вимагають організованого відводу продуктів опалювання в димоходи, а також індивідуальних газобалонних установок ЗВГ з газовою плитою, може бути представлена ескізом, складеним СПГГ або з його дозволу спеціалізованою будівельно-монтажною організацією.

3.2.4. Установлення побутових газових лічильників у газифікованих квартирах та житлових будинках може виконуватися за ескізами, складеними СПГГ і оформленими в установленому порядку.

3.3. Проектна документація до затвердження замовником повинна бути погоджена з підприємством газового господарства щодо її відповідності виданим технічним умовам на проектування, а також повинна пройти експертизу в експертно-технічних центрах Держнаглядохоронпраці України відповідно до чинного законодавства. Проекти підлягають повторному погодженню, коли протягом 24 місяців не було розпочато будівництво систем газопостачання, а за необхідності — і коригуванню.

3.4. Запроектовані системи газопостачання (п.1.1.2) повинні забезпечувати безперебійне і безпечне газопостачання, а також можливість оперативного відключення відгалужень до окремих мікрорайонів, підприємств, споживачів і ділянок закільцьованих газопроводів з тиском понад 500 даПа (0,05 кгс/кв. см) до 1,2 МПа (12 кгс/кв. см) (газопроводи середнього і високого тиску).

3.5. При проектуванні розподільних газопроводів середнього і високого тиску, які надалі повинні продовжуватись для подачі газу іншим споживачам (ГРП, підприємствам), на кінцевих ділянках необхідно передбачити встановлення запірних пристроїв з заглушеними патрубками довжиною не менше 500 мм.

3.6. Проектування систем газопостачання повинно здійснюватись спеціалізованими проектними організаціями (незалежно від форм власності та відомчої належності), які мають дозвіл органів Держнаглядохоронпраці, одержаний в установленому порядку.

3.7. Допускається розробка проектно-кошторисної документації проектними організаціями, проектно-конструкторськими бюро, малими підприємствами, кооперативами та іншими підприємствами, які отримали дозвіл в органах Держнаглядохоронпраці.

3.8. Нормативні документи, вимогам яких повинні відповідати зварні, ізоляційні та інші будівельні роботи при спорудженні систем газопостачання, наведені в додатку 2 цих Правил.

3.9. Будівництво об’єктів систем газопостачання повинно здійснюватися спеціалізованими будівельно-монтажними організаціями, які одержали в установленому порядку дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на виконання робіт із спорудження систем газопостачання і зареєстровані в цих органах за місцем виконання робіт.

3.10. Субпідрядні будівельно-монтажні організації, які виконують роботи з ізоляції, електрохімзахисту газопроводів та інші роботи на об’єктах систем газопостачання, а також лабораторії, що контролюють якість зварювальних та ізоляційних робіт, повинні мати дозвіл органів Держнаглядохоронпраці і бути зареєстровані в місцевих органах Держнаглядохоронпраці за місцем виконання робіт.

3.11. Допускається виконання робіт із будівництва систем і об’єктів газопостачання іншими підприємствами за наявності в них дозволу, одержаного в установленому порядку, і за умови реєстрації в місцевих органах Держнаглядохоронпраці (п.3.9).

3.12. Дозвіл на право виконання робіт з газифікації видається згідно з вимогами чинного законодавства і реєструється у відповідних підрозділах органів Держнаглядохоронпраці.

В разі виконання робіт у різних регіонах власник підприємства зобов’язаний до початку робіт зареєструвати наявний дозвіл у відповідному підрозділі органу Держнаглядохоронпраці, на території якого проводяться роботи.

3.13. Об’єкти систем газопостачання (п.1.1.2), крім житлових будинків до початку їх спорудження, монтажу і наладки, повинні бути зареєстровані в місцевих органах Держнаглядохоронпраці.

3.14. Для реєстрації власник (замовник) повинен звернутись до органу Держнаглядохоронпраці з листом, в якому зазначаються:

назва і адреса об’єкта, його відомча належність;

назва будівельно-монтажної організації.

До листа повинні бути додані:

проектна документація з експертним висновком;

копія наказу про призначення особи, яка здійснюватиме технічний нагляд за будівництвом, і протокол перевірки її знань.

3.15. Технічний нагляд за будівництвом розподільних газопроводів всіх тисків, відводів і вводів, незалежно від відомчої належності замовника, повинен здійснюватись замовником і спеціалістами СПГГ.

3.16. Про початок будівництва будівельно-монтажні організації повинні повідомити орган Держнаглядохоронпраці і СПГГ не пізніше як за 5 днів до початку будівництва.

3.17. Після закінчення будівництва об’єкти систем газопостачання (п. 1.1.2) повинні прийматися комісією.

Склад і організація роботи комісії регламентуються вимогами ДБН А3.1-3-94 і СНиП 3.05.02-88. Замовник повинен не пізніше як за 5 днів повідомити орган Держнаглядохоронпраці і членів комісії про дату і місце роботи приймальної комісії.

3.18. Допускається приймання в експлуатацію зовнішніх розподільних газопроводів низького тиску (підземних і надземних протяжністю до 100 м) з дозволу місцевого органу Держнаглядохоронпраці без участі інспектора.

3.19. Крім документації на будівництво, передбаченої СНиП 3.05.02-88 і ДБН А3.1-3-94, приймальній комісії повинні бути представлені такі документи:

копія наказу про призначення особи, відповідальної за безпечну експлуатацію газового господарства підприємства;

положення про газову службу підприємства або договір з СПГГ чи іншою спеціалізованою організацією про технічне обслуговування і ремонт газопроводів та газового обладнання;

протоколи перевірки знань цих Правил, норм і інструкцій з питань охорони праці керівниками, спеціалістами і робітниками;

посадові та виробничі інструкції, технологічні схеми, а також інструкції з охорони праці;

акт приймання газового обладнання;

акт про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв;

план локалізації і ліквідації можливих аварійних ситуацій, складений відповідно до вимог розділу 6 цих Правил;

акти про виконані роботи з герметизації вводів інженерних підземних комунікацій.

3.20. Приймаючи в експлуатацію газопроводи із поліетиленових труб, будівельно-монтажна організація і замовник повинні представити приймальній комісії технічну документацію в обсязі, передбаченому СНиП 3.05.02-88.

3.21. Комісії надається право вимагати відкриття будь-якої ділянки газопроводу для додаткової перевірки якості зварювання і ізоляції, а також проведення повторних випробовувань.

Приймання закінченого будівництвом об’єкта систем газопостачання оформляється актом за формою обов’язкового додатка 9 СНиП 3.05.02-88, на підставі якого виконується пуск газу і видача власнику (замовнику) дозволу на проведення пусконалагоджувальних робіт. Із закінченням пусконалагоджувальних робіт органи Держнаглядохоронпраці дають дозвіл на експлуатацію об’єкта і беруть його під контроль. Коли проведення пусконалагоджувальних робіт не потрібне, акт приймальної комісії є дозволом на введення об’єкта в експлуатацію.

3.22. Не допускається приймання в експлуатацію незакінчених будівництвом об’єктів, в тому числі підземних сталевих газопроводів і резервуарів, не забезпечених захистом від електрохімічної корозії.

3.23. Перед пуском газу на об’єкти, прийняті комісією, але не введені в експлуатацію протягом 6 місяців з дня його останнього випробовування, повинні бути проведені повторні випробовування на герметичність газопроводів, перевірена робота установок електрохімічного захисту, стан димовідвідних та вентиляційних систем, комплектність і справність газового обладнання, арматури, засобів вимірювання, автоматизації, сигналізації та протиаварійного захисту.

3.24. Закінчені будівництвом об’єкти ГНС, ГНП, ПСБ, АГЗС, АГЗП, котельні та інші споруди повинні прийматися згідно з вимогами ДБН А3.1-3-94.

3.25. Пусконалагоджувальні роботи на ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП, котельних та інших газифікованих агрегатах та установках повинні виконуватися згідно з вимогами СНиП 3.05.05-84 (додаток 1 до “Порядка производства пусконаладочных работ").

Пусконалагоджувальні роботи повинні виконуватися підприємствами, які мають дозволи, одержані та зареєстровані в органах Держнаглядохоронпраці в установленому порядку.

Перед заповненням резервуарів, газопроводів ЗВГ, пуском котелень та інших агрегатів та установок повинно бути забезпечене приймання обладнання для комплексного опробовування, введення в дію автоматичних засобів контролю і управління, передбачене проектом і паспортами обладнання, протиаварійні і протипожежні засоби. Персонал слід навчити методам і способам виконання газонебезпечних робіт згідно з вимогами розділу 7 цих Правил, проінструктувати про можливі неполадки і засоби їх усунення, забезпечити потрібними схемами та інструкціями, а також засобами захисту і пожежогасіння, спецодягом, необхідними приладами і обладнанням.

На час комплексного опробовування повинно бути організоване цілодобове чергування персоналу для спостереження за станом технологічного обладнання і вжиття заходів щодо своєчасного усунення несправностей і витоку газу, а також гарантування безпеки під час виконання пусконалагоджувальних робіт.

3.26. Приєднання (врізання) новозбудованих газопроводів підприємств до діючих розподільних газопроводів населених пунктів, експлуатація яких здійснюється СПГГ, повинно здійснюватися тільки підрозділами СПГГ.

Роботи з приєднання проводяться на підставі заявки власника (замовника) і при наявності акта прийняття газопроводу в експлуатацію.

3.27. Приєднання до діючих газопроводів новозбудованих газопроводів, ГРП, відводів (вводів) до житлових і громадських будинків, промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств житлово-комунального та побутового призначення та інших об’єктів, а також газових мереж в середині будівель повинно проводитись під час пуску газу в ці газопроводи або об’єкти. До приєднання новозбудованих розподільних газопроводів до ГРП, відводів (вводів) в кінці кожного приєднуваного газопроводу повинні ставитися заглушки на зварюванні.

Якщо в кінці приєднуваного газопроводу є вимикальний пристрій, після нього встановлюється інвентарна заглушка.

Вводи і ввідні газопроводи в будинки до приєднання їх до діючих повинні бути відсічені від внутрішніх газопроводів з установкою заглушки після останнього вимикального пристрою на них.

3.28. Приєднання новозбудованих газопроводів до діючих, експлуатація яких здійснюється власником, може виконуватись власником або іншими спеціалізованими організаціями.

Коли підприємство одержує газ із магістрального газопроводу, газова мережа його повинна приєднуватись до магістрального газопроводу тільки за наявності акта про прийняття газового господарства. Робота із врізанням в магістральний газопровід повинна виконуватись службою магістрального газопроводу.

3.29. Пуск газу у внутрішні газопроводи і до газових приладів новозбудованих житлових будинків (або після їх капітального ремонту) повинен проводитись до заселення мешканців у будинок. Після пуску газу крани перед приладами повинні бути відключені і опломбовані.

Система газопостачання передається власнику будинку.

Видача ключів власником будинку квартиронаймачу провадиться після проведення інструктажу в установленому порядку.

4. Експлуатація систем газопостачання

4.1. Загальні вимоги

4.1.1. Введення в експлуатацію систем газопостачання населених пунктів, громадських будинків, промислових та сільськогосподарських підприємств котелень, підприємств комунально-побутового обслуговування населення виробничого характеру дозволяється за наявності акта прийняття об’єкта, технологічних схем систем і об’єктів газопостачання, інструкцій і експлуатаційної документації з безпечного користування газом, плану локалізації і ліквідації можливих аварій, документів з навчання і перевірки знань керівників спеціалістів і робітників, які обслуговують газове господарство, а також наказу про призначення осіб, відповідальних за газове господарство.

Відпрацювання нових виробничих процесів, проведення випробувань зразків новорозробленого обладнання, випробування дослідних засобів механізації і автоматизації повинні виконуватись за спеціальною програмою, погодженою з органами Держнаглядохоронпраці.

4.1.2. За наявності на підприємстві газової служби, введення в експлуатацію (пуск газу) нового газового обладнання проводиться газовою службою підприємства.

Про дату проведення пуску газу підприємство повідомляє СПГГ не пізніше ніж за 5 днів.

Коли на підприємстві газова служба відсутня, пуск газу проводиться спеціалізованою службою СПГГ за договорами, укладеними в установленому порядку.

Для пуску і налагодження складних газифікованих агрегатів можуть залучатись спеціалізовані організації.

4.1.3. Введення в експлуатацію газового обладнання житлових, громадських будівель і об’єктів комунально-побутового обслуговування населення виробничого призначення провадиться СППГ.

4.1.4. Закінчення робіт з пуску газу фіксується в наряді на газонебезпечні роботи, який повинен бути доданий до виконавчо-технічної документації об’єкта і зберігатися разом з нею.

4.1.5. На кожному підприємстві повинен виконуватися комплекс заходів, включаючи систему технічного обслуговування і ремонту, які забезпечують користування системою газопостачання в справному стані і з дотриманням вимог, визначених цими Правилами.

Забезпечення виконання заходів покладається на власника підприємства.

4.1.6. Організація і проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту споруд систем газопостачання встановлюються інструкціями з технічної експлуатації, що затверджуються керівником (власником) підприємства.

В інструкціях з технічної експлуатації повинні бути наведені форми експлуатаційних журналів, актів та паспортів згідно з КТМ 204 УРСР 065-81 “Єдині форми виконавчо-технічної документації на експлуатацію систем газопостачання населених пунктів УРСР”.

4.1.7. Про виконання роботи з технічного обслуговування і ремонту споруд систем газопостачання занотовується в журналах, експлуатаційних паспортах.

4.1.8. Графіки технічного обслуговування і ремонту споруд системи газопостачання затверджуються власником підприємства. На підприємствах, де об’єкти систем газопостачання обслуговуються за договорами, графіки технічного обслуговування повинні бути погоджені з підприємствами, які виконують вказані роботи.

4.1.9. Для осіб, зайнятих технічною експлуатацією газового господарства, власником повинні бути розроблені та затверджені посадові, виробничі інструкції та інструкції з безпечних методів робіт. Виробничі інструкції доводяться до відома працівників під розпис. Для працюючих на пожежонебезпечних ділянках власником повинні бути розроблені інструкції з пожежної безпеки на основі типових інструкцій і з врахуванням особливості газового господарства, вимог заводів-виготовлювачів обладнання і конкретних умов виробництва.

Інструкції повинні бути розроблені й затверджені у встановленому порядку і знаходитися на робочих місцях, а також у справах газової служби або у відповідальної особи за газове господарство.

4.1.10. Виробнича інструкція повинна містити вимоги з технологічної послідовності виконання різних операцій з врахуванням вимог безпеки їх виконання, методи і обсяги перевірки якості виконуваних робіт.

До інструкції технічного обслуговування і ремонту обладнання ГРП, ГРУ, ГНП, АГЗС, котелень, газовикористовувальних агрегатів і установок повинні додаватися технологічні схеми з позначенням місць установки регулювальних пристроїв, запобіжної і запірної арматури, а також контрольно-вимірювальних приладів і засобів протиаварійного захисту.

На обладнанні, регулювальних пристроях, запобіжній і запірній арматурі повинні бути проставлені номери відповідно до технологічної схеми.

Виробничі інструкції і технологічні схеми повинні переглядатися і перезатверджуватися після реконструкції, технічного переозброєння і зміни технологічного процесу до включення обладнання в роботу.

4.1.11. Розділи виробничих інструкцій з безпечних методів робіт повинні розроблятися відповідно до “Положення по розробці інструкцій по охороні праці”, затвердженого Держнаглядохоронпраці України 29.01.98 N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 N 226/2666.

4.1.12. Інструкції з протипожежної безпеки повинні відповідати вимогам “Правил пожежної безпеки в Україні”, затверджених управлінням Державної пожежної охорони МВС України і введених в дію наказом МВС України 22.06.95 N 400, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.07.95 N 219/755.

4.1.13. Проектна і виконавча документація на споруди систем газопостачання, які експлуатуються, повинна зберігатися на підприємстві. Вказана документація передається на зберігання СППГ у випадках виконання ним за договором технічного обслуговування і ремонту, а також при передачі на баланс СПГГ споруд систем газопостачання.

Приймання, зберігання і видача технічної документації проводиться відповідно до порядку, визначеного власником.

4.1.14. На системи газопостачання СПГГ і підприємство повинні складати експлуатаційні паспорти.

У паспорті повинні бути наведені основні технічні характеристики споруд, а також дані про проведений ремонт, пов’язаний із заміною обладнання і елементів систем.

4.1.15. Надземні, наземні і внутрішні газопроводи (за винятком внутрішніх газопроводів і арматури житлових і громадських будівель), а також арматура, повинні бути пофарбовані згідно з ГОСТ 14202-69 і ГОСТ 4666-75.

На маховиках запірної арматури повинен бути позначений напрямок обертання при відкритті і перекритті арматури. На газопроводах підприємств, котелень, ГРП, ГРУ, ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП повинно бути позначене прямування газу.

4.2. Організація технічного обслуговування і ремонту систем газопостачання підприємств і організацій

4.2.1. На кожному підприємстві наказом керівників або спеціалістів, які пройшли у встановленому порядку перевірку знань цих Правил, призначаються особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання.

На підприємствах, де газ використовується в кількох цехах (ділянках), крім особи, відповідальної за безпечну експлуатацію систем газопостачання підприємства в цілому, власником призначаються, з керівних працівників цехів (ділянок), відповідальні особи окремих цехів (ділянок).

На об’єктах, які належать громадянам на правах приватної власності, відповідальність покладається на власника.

У громадських будинках, в штаті яких не передбачена посада керівника підрозділу або спеціаліста з технічною освітою, відповідальність за безпечну експлуатацію покладається на керівника (власника), який пройшов підготовку відповідно до вимог цих Правил.

4.2.2. Обов’язки осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію систем газопостачання підприємства, визначаються посадовою інструкцією, що затверджується власником. У ній повинно бути передбачено:

забезпечення безпечного режиму газопостачання;

участь в розгляді проектів газопостачання і в роботі комісій з приймання газифікованих об’єктів в експлуатацію;

розробку графіків планово-запобіжних оглядів і ремонтів та контроль за їх виконанням;

розробку посадових і виробничих інструкцій, ведення експлуатаційної документації;

участь в комісіях з перевірки знань цих Правил, норм і інструкцій з газопостачання працівниками підприємства;

перевірку дотримання встановленого цими Правилами порядку допуску спеціалістів і робітників до самостійної роботи;

проведення обстеження і регулярного контролю за безаварійною і безпечною експлуатацією споруд системи газопостачання;

перевірку правильності ведення технічної документації при експлуатації і ремонті;

надання допомоги в роботі особам, відповідальним за безпечну експлуатацію систем газопостачання цехів (дільниць), контроль за їх діяльністю;

розробку планів-заходів і програм заміни і модернізації застарілого обладнання;

організацію і проведення тренувальних навчань з спеціалістами і робітниками відповідно до плану локалізації і ліквідації можливих аварійних ситуацій систем газопостачання;

розробку планів локалізації і ліквідації можливих аварій в газовому господарстві підприємства;

участь в обстеженнях, що проводяться органами Держнаглядохоронпраці.

4.2.3. Особі, відповідальній за безпечну експлуатацію систем газопостачання підприємства, надається право:

здійснювати зв’язок з газозбутовою або газопостачальною організацією, а також підприємствами, які виконують роботи з технічного обслуговування та ремонту за угодою, і контролювати своєчасність, повноту і якість виконаних ними робіт;

не допускати до обслуговування систем газопостачання і виконання газонебезпечних робіт осіб, які не пройшли перевірки знань або які допускають порушення цих Правил, а також відсторонювати від роботи осіб, які допустили порушення цих Правил;

подавати керівництву підприємства пропозиції про притягнення до відповідальності осіб, що порушують вимоги цих Правил;

не допускати введення в експлуатацію систем газопостачання і газовикористовувальних об’єктів, які не відповідають вимогам цих Правил;

припиняти роботу систем газопостачання, газопроводів і газового обладнання, небезпечних для подальшої експлуатації, а також введених в роботу самовільно;

брати участь у підборі спеціалістів, відповідальних за безпечну експлуатацію споруд і об’єктів систем газопостачання (цехів і дільниць та ін.), а також спеціалістів і робітників газової служби;

видавати керівникам цехів (дільниць), начальнику газової служби обов’язкові для виконання вказівки з усунення порушень вимог цих Правил.

4.2.4. Експлуатація систем газопостачання промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств комунально-побутового обслуговування населення виробничого характеру повинна забезпечуватися власником.

4.2.5. На підприємстві, яке експлуатує систему газопостачання власними силами, повинна бути організована газова служба.

4.2.6. Власником повинно бути розроблено та затверджено Положення про газову службу, в якому визначаються завдання газової служби, її структура, чисельність і оснащення з урахуванням обсягу, складності газового господарства, а також вимог цих Правил.

4.2.7. Власник підприємства зобов’язаний забезпечити газову службу приміщенням, телефонним зв’язком, транспортом, обладнанням, механізмами, приладами, інструментами, матеріалами, засобами індивідуального захисту, необхідними для проведення технічного обслуговування, ремонтних робіт, газонебезпечних і аварійних робіт.

4.2.8. Технічне обслуговування і ремонт об’єктів і споруд систем газопостачання житлових і громадських будинків повинно здійснюватись СПГГ або газовими службами підприємств — власників цих об’єктів.

4.2.9. До технічного обслуговування і ремонту споруд та об’єктів систем газопостачання підприємств комунально-побутового обслуговування населення виробничого характеру, а також промислових і сільськогосподарських підприємств власником можуть залучатись за угодою СПГГ або інші спеціалізовані організації, а також підприємства — виготовлювачі агрегатів і установок. Підприємства — виготовлювачі агрегатів і установок повинні мати дозвіл Держнаглядохоронпраці на право виконання вказаних робіт, одержане в установленому порядку.

4.2.10. В угоді повинні бути чітко визначені межі і обсяги робіт з технічного обслуговування і ремонту, регламентовані зобов’язання і відповідальність зацікавлених сторін в забезпеченні умов безпечної експлуатації систем газопостачання.

4.2.11. Роботи з експлуатації електрохімзахисту підземних газопроводів і резервуарів ЗВГ, виявлення і ліквідації корозійно небезпечних зон на них, технічного обслуговування і ремонту установок електрохімзахисту повинні забезпечуватися підприємствами-власниками. Вказані роботи можуть виконуватись за угодою службами СПГГ або спеціалізованими підприємствами, які одержали дозвіл в установленому порядку в органах Держнаглядохоронпраці.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.