Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Про затвердження Державної програми будівництва сучасних інфекційних лікарень (відділень) в обласних центрах та великих містах на 2004-2010 роки ( 1906 ) (Об утверждении Государственной программы строительства современных инфекционных больниц (отделений) в областных центрах и больших городах на 2004-2010 года)

Название (рус.) Об утверждении Государственной программы строительства современных инфекционных больниц (отделений) в областных центрах и больших городах на 2004-2010 года
Кем принят Кабінет Міністрів України
Тип документа Постановление
Рег. номер 1906
Дата принятия 10.12.2003
Дата внесения изменений 10.12.2003
Дата регистрации в Минюсте 09.12.2003
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 10 грудня 2003 р. N 1906
Київ

Про затвердження Державної програми
будівництва сучасних інфекційних лікарень
(відділень) в обласних центрах та
великих містах на 2004-2010 роки


З метою запобігання поширенню небезпечних та особливо
небезпечних інфекційних захворювань Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну програму будівництва сучасних
інфекційних лікарень (відділень) в обласних центрах та великих
містах на 2004-2010 роки (далі - Програма), що додається.

2. Визначити державним замовником Програми Міністерство
охорони здоров'я.

3. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції під час формування проектів Державного
бюджету України та Державної програми економічного і соціального
розвитку України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям під час формування проектів відповідних бюджетів
передбачати щороку кошти на виконання Програми в межах можливостей
бюджетів.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
подавати щороку до 25 лютого Міністерству охорони здоров'я звіт
про стан виконання Програми для інформування Кабінету Міністрів
України до 5 березня.


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 р. N 1906

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
будівництва сучасних інфекційних лікарень (відділень)
в обласних центрах та великих містах на 2004-2010 роки


1. Загальна частина

В Україні третина загальних захворювань припадає на
інфекційні. Рівень смертності від інфекційних захворювань у
1990-2002 роках зріс більше ніж у 2 рази (у 1990 році - 11,5,
у 2002 році - 26,7 на 100 тис. населення).

За останні 20 років зареєстровано та описано понад 20 нових
інфекційних захворювань, таких як гепатит C, ВіЛ-інфекція,
цитомегаловірусна, герпетична інфекції, Епштейн-Бар вірусна, рота-
і коронавірусна інфекції, тяжкий гострий респіраторний синдром
(SARS).

Сучасні методи досліджень та лікування не можуть
використовуватися повною мірою у багатьох інфекційних стаціонарах
(в тому числі тих, що є базою кафедр вищих медичних закладів
освіти III-IV рівня акредитації та закладів медичної
післядипломної освіти) внаслідок недостатнього фінансування
лікувальних закладів, відсутності необхідних медикаментів для
лікування інфекційних хворих, у першу чергу, ефективних
противірусних препаратів. Потребує удосконалення існуюча
матеріально-технічна база інфекційних стаціонарів, обладнання їх
сучасним устаткованням, лікувальною та діагностичною апаратурою.
Лише 46,1 відсотка інфекційних стаціонарів розташовані у типових
приміщеннях, з них 11,8 відсотка мають відділення анестезіології
та інтенсивної терапії і тільки 34,1 відсотка - боксовані
відділення.

2. Мета та основні завдання

Метою цієї Програми є визначення першочергових і
перспективних заходів, спрямованих на покращення діяльності
інфекційних стаціонарів, впровадження єдиних раціональних
принципів організації роботи, сприяння подальшому розвиткові
інфекційної служби та широкому впровадженню нових наукових
розробок у клінічну практику.

Для досягнення мети передбачається розв'язати такі основні
завдання:

здійснити будівництво нових сучасних інфекційних лікарень;

поліпшити матеріально-технічне та фінансове забезпечення
лікувальних закладів.

3. Фінансове забезпечення виконання Програми

Для фінансування заходів Програми залучатимуться кошти
державного та місцевих бюджетів.

4. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

підвищення рівня ефективності та якості подання медичної
допомоги інфекційним хворим;

зміцнення матеріально-технічної бази інфекційних стаціонарів
та будівництво сучасних лікарень.

5. Етапи виконання

Визначені у додатку заходи передбачається здійснити у два
етапи:

перший (2004-2008 роки) - зміцнення матеріально-технічної
бази 13 інфекційних лікарень та 11 відділень, введення в
експлуатацію об'єктів на 940 ліжок;

другий (2009-2010 роки) - зміцнення матеріально-технічної
бази 8 інфекційних лікарень та 3 відділень, введення в
експлуатацію об'єктів на 370 ліжок.

6. Управління та контроль
за виконанням Програми

Стан виконання Програми контролює МОЗ шляхом проведення
аналізу звітів Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
про хід здійснення заходів Програми.

МОЗ координує в межах своїх повноважень роботу, пов'язану із
здійсненням заходів Програми, та подає щороку Кабінетові Міністрів
України узагальнену інформацію про хід її виконання.


Додаток
до Програми

ЗАХОДИ
з будівництва сучасних інфекційних лікарень (відділень)
в обласних центрах та великих містах

(тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування заходу| Строк |Орієнтов-| У тому числі за роками |Перший |Другий |Відповідальні
|виконання,| ний |------------------------------------------------| етап | етап |за виконання
| роки |загальний| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | |
| | обсяг | | | | | | | | | |
| |фінансу- | | | | | | | | | |
| | вання | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Будівництво очисних 2005-2006 850 100 750 850 Рада міністрів
споруд інфекційного Автономної
корпусу 7-ї міської Республіки
клінічної лікарні, Крим, Мінфін,
м. Сімферополь МОЗ

Будівництво очисних -"- 650 100 550 650 -"-
споруд дитячої
клінічної інфекцій-
ної лікарні,
м. Сімферополь

Будівництво облас- 2010 1000 1000 1000 Вінницька
ної інфекційної облдерж-
лікарні, м. Вінниця адміністрація,
Мінфін, МОЗ

Реконструкція 2004 513 513 513 Волинська
обласної інфекцій- облдерж-
ної лікарні, адміністрація,
м. Луцьк Мінфін, МОЗ

Будівництво 2004-2009 2127 300 350 300 400 350 427 1700 427 Житомирська
інфекційного облдерж-
корпусу районної адміністрація,
лікарні, Мінфін, МОЗ
смт Чуднів
Житомирської
області

Реконструкція 2005-2008 1250 300 300 300 350 1250 -"-
інфекційного
відділення та
очисних споруд
центральної міської
лікарні N 1,
м. Житомир

Реконструкція 2004-2005 1300 650 650 1300 Закарпатська
інфекційного облдерж-
відділення адміністрація,
центральної міської Мінфін, МОЗ
клінічної лікарні,
м. Ужгород
Закарпатської
області

Реконструкція 2004-2010 15200 3000 2500 2500 1800 1800 1800 1800 11600 3600 Запорізька
обласної облдерж-
інфекційної адміністрація,
клінічної лікарні, Мінфін, МОЗ
м. Запоріжжя

Реконструкція 2004-2006 8686 3400 3150 2136 8686 Івано-Франків-
обласної ська облдерж-
інфекційної адміністрація,
клінічної лікарні, Мінфін, МОЗ
м. Івано-Франківськ

Будівництво інфек- 2004 400 400 400 Київська
ційного відділення облдерж-
центральної адміністрація,
районної лікарні, Мінфін, МОЗ
м. Вишгород
Київської області

Реконструкція 2007-2009 350 120 100 130 220 130 Кіровоградська
інфекційного облдерж-
відділення на 30 адміністрація,
ліжок обласної Мінфін, МОЗ
дитячої лікарні,
м. Кіровоград

Будівництво 2004-2006 14000 2000 4000 4000 4000 14000 Луганська
обласної інфекцій- облдерж-
ної лікарні, адміністрація,
м. Луганськ Мінфін, МОЗ

Будівництво дитя- -"- 19000 5000 9000 5000 19000 Львівська
чого відділення облдерж-
на 50 боксованих адміністрація,
ліжок інфекційної Мінфін, МОЗ
клінічної лікарні,
м. Львів

Розширення 2004-2008 47100 1100 12000 20000 4000 10000 47100 Миколаївська
комплексу інфек- облдерж-
ційної лікарні, адміністрація,
м. Миколаїв Мінфін, МОЗ

Будівництво інфек- 2004 6300 6300 6300 Одеська
ційного корпусу на облдерж-
40 ліжок централь- адміністрація,
ної районної Мінфін, МОЗ
лікарні, м. Кілія
Одеської області

Реконструкція 2004-2010 15200 200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 10200 5000 -"-
міської інфекційної
лікарні, м. Одеса

Будівництво 2004-2007 45000 6000 13000 13000 13000 45000 -"-
обласної
інфекційної лікарні
з відділенням для
ВІЛ-інфікованих та
хоспісом для хворих
на СНІД та тубер-
кульоз, м. Одеса

Будівництво 2005-2009 25000 150 4900 6500 7500 5950 19050 5950 Полтавська
обласної облдерж-
інфекційної адміністрація,
лікарні, м. Полтава Мінфін, МОЗ

Будівництво 2006-2008 7000 1500 3000 2500 7000 Рівненська
обласної облдерж-
інфекційної адміністрація,
лікарні, м. Рівне Мінфін, МОЗ

Будівництво 2007-2010 8300 1000 2000 2600 2700 3000 5300 Тернопільська
обласної інфекцій- облдерж-
ної лікарні, адміністрація,
м. Тернопіль Мінфін, МОЗ

Реконструкція із 2004-2007 1850 500 600 750 1850 Харківська
заміною обладнання облдерж-
дитячої інфекційної адміністрація,
лікарні, м. Харків Мінфін, МОЗ

Реконструкція із 2006-2009 2000 500 700 600 200 1800 200 -"-
заміною обладнання
обласної інфекцій-
ної лікарні для
дорослих, м. Харків

Будівництво 2004-2005 1400 570 830 1400 Херсонська
локальних очисних облдерж-
споруд обласної адміністрація,
інфекційної лікарні Мінфін, МОЗ
імені Г.І.
Горбачевського,
м. Херсон

Будівництво інфек- 2004-2006 3300 1100 1100 1100 3300 Херсонська
ційного відділення облдерж-
центральної адміністрація,
районної лікарні, Мінфін, МОЗ
м. Скадовськ
Херсонської області

Будівництво інфек- 2004-2005 1000 500 500 1000 Черкаська
ційного корпусу облдерж-
центральної адміністрація,
районної лікарні, Мінфін, МОЗ
м. Монастирище
Черкаської області

Будівництво діаг- 2005-2010 3300 100 500 600 700 700 700 1900 1400 -"-
ностичного корпусу
міської інфекційної
лікарні, м. Черкаси

Реконструкція 2004-2008 1250 50 300 300 300 300 1250 -"-
інфекційного
відділення міської
лікарні, м. Умань
Черкаської області

Реконструкція 2005-2006 20000 5600 14400 20000 Київська
будівель Київської міська держ-
міської центральної адміністрація
клінічної лікарні
під центр
інфекційних хвороб,
м. Київ, вул.
Шовковична, 39/1

Будівництво очисних 2004 410 410 410 -"-
споруд київської
міської клінічної
лікарні N 9,
м. Київ,
вул. Ризька, 1

Реконструкція з 2007-2008 15000 5000 10000 15000 -"-
будівництвом
локальних очисних
споруд дитячої
інфекційної
лікарні, м. Київ,
вул. Дегтярівська,
23

Реконструкція -"- 4000 2000 2000 4000 Київська
інфекційного міська держ-
відділення з будів- адміністрація
ництвом локальних
очисних споруд
Київської міської
дитячої клінічної
лікарні N 2,
м. Київ, вул.
Алішера Навої, 3

Реконструкція 2006-2007 9000 4000 5000 9000 -"-
колишніх акушерсь-
ких відділень
Київського
пологового будинку
N 4 під інфекційне
обсерваційне
відділення з будів-
ництвом локальних
очисних споруд,
м. Київ,
вул. Героїв
Сталінграда, 16

Реконструкція 2008-2009 5000 2000 3000 2000 3000 -"-
інфекційного
відділення з будів-
ництвом локальних
очисних споруд
клінічної лікарні
N 4, м. Київ, вул.
Солом'янська, 17

Реконструкція 2004 13264 13264 13264 -"-
будівель Київської
міської клінічної
лікарні N 5 під
міський центр
боротьби із СНІДом,
м. Київ, вул.
Крамського, 21

Реконструкція 2004-2010 2767 216 364 404 494 494 400 395 1972 795 Севастополь-
міської інфекційної ська міська
лікарні, держадмініст-
м. Севастополь рація, Мінфін,
МОЗ
-------------------
Усього 302767 45473 57194 79390 50714 43194 17707 9095 275965 26802